ผมกลับคิดว่าทำให้ออกมาดี เท่านีเอง ครีมรักษาสิว

ผมกลับคิดว่าทำให้ออกมาดี เพื่อให้คนหายจากสิวมามได้ นัง่คุยกันว่า เขาต้องการอะไรบ้าง การที่ผมเองได้คิดว่าค้นเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้สิวงหายมันกเิดมาจากตัวของผมเองทีม่ได้คิดว่าเรื่องนี้จะผ่านมาได้เท่านี้เอง ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>